วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2021

“เฉลิมชัย” สั่งกรมปศุสัตว์ เชิงรุกทำหมันหมาแมว ลดพาหะโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ (3 มี.ค.) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบตีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบตีกรมปศุสัตว์ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการต้านการติดตามและประเมินผล ภายใต้กรรมการคณะกรรมการขับเคสื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 1/2564 ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมประชุมฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ได้ร่วมดำเนินงานตามโครงการฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบหลักตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตวั รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติป้องกันการทรุณกรรมและการจัดสวัสติภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ได้นำเสนอสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

“จากการดำเนินงานอย่างเข้มงวดบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน พบว่าตั้งแต่ปี 2561 – 2564สถานการณ์การเกิดรคพิษสุนัขบัาทั้งในคนและในสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจากการประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด มีพื้นที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ 2 ปีอ้อนหลัง ในปี 2562-2563ใน 25 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ตราด นครนายก ครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน นครสวรรค์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชุมพร พังงา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา มีพื้นที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ในปี 2563 ใน 17 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี พระนครศรีอยุยา ลพบุรี สระบุรี สมุทรปราการ ชัยภูมิ ยโสธร มหาสารคาม มุกดาหาร เลย กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ภูเก็ต และประจวบศีรีชันธ์ โดยมีเป้าหมายเพิ่ม และรักษาสภาพพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้มากขึ้น”

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขแมว โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โดยการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป โดยดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรค มีตัวชี้วัดคือพบอัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลดลงจากปีที่ผ่านมา และไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ. 2568 และจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยร้อยละ 80

“พร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มเป้าหมายการควบคุมสุนัขและแมวจรจัด ทำหมันสุนัขและแมว และรณรงค์การเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ร่วมกันบูรณาการทำงานอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า และไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยอย่างยั่งยืนตามพระปณิธานฯ รวมถึงนโยบายของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ตามพระปณิธานฯ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ และทำให้ประเทศไทยปราศจากโรคดังกล่าว” น.สพ.สรวิศ กล่าว

QR Code LINE @Matichon

LINE @Matichon

มหาสารคาม

มหาสารคาม

พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

Related Posts

Next Post

บทความ แนะนำ

No Content Available

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.